Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Bergs Advocatuur & Mediation gevestigd te Oegstgeest en zijn tevens de raadplegen op www.bergs-advocatuur.nl

Artikle 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bergs Advocatuur & Mediation: de handelsnaam van de eenmanszaak van mw. mr. C.M.F. Bergs gevestigd te Oegstgeest.
 • Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die een opdracht verstrekt aan Bergs Advocatuur & Mediation..

Artikle 2. Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Bergs Advocatuur & Mediation verstrekte opdrachten.
 2. De toepasselijkheid van eventuele (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever is uitgesloten.
 3. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
 4. Afwijkingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.

Article 3. Opdrachten

 1. Bergs Advocatuur & Mediation aanvaardt inspannings- en geen resultaatsverbintenissen.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle gegevens en bescheiden, welke Bergs Advocatuur & Mediation naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking worden gesteld. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Bergs Advocatuur & Mediation ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan Opdrachtgever geretourneerd.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat Bergs Advocatuur & Mediation bij de aanvaarding en uitvoering van de opdracht de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Gedragsregels en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) in acht dient te nemen.
 4. De door Bergs Advocatuur & Mediation opgegeven termijnen gelden niet als fataal. Overschrijding hiervan geeft geen aanspraak op schadevergoeding.

Article 4. Tarieven en betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt de aan toekomende vergoeding bepaald door het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. De uurtarieven worden periodiek, gewoonlijk per kalenderjaar, aangepast en de opdrachtnemer zal hierover schriftelijk worden geïnformeerd. Wanneer sprake is van werkzaamheden die met spoed of in het weekeinde moeten worden verricht, kan het afgesproken uurtarief worden verhoogd. Zulks zal in het voorkomende geval nadrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 2. De in offertes en opdrachtbevestigingen opgegeven tarieven zijn vermeld in Euro’s, exclusief 4% kantoorkosten in verband met onder meer telefoon-, fax- en portokosten en exclusief BTW. Overige kosten, zoals reis- en verblijfkosten, legeskosten, griffierechten en deurwaarderskosten, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 3. Bergs Advocatuur & Mediation zal de haar toekomende vergoedingen in de regel maandelijks achteraf door middel van een (digitale) factuur aan de Opdrachtgever in rekening brengen. Bergs Advocatuur & Mediation is evenwel gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat Opdrachtgever de voorschotten heeft betaald dan wel de verlangde zekerheid heeft gesteld. Indien Opdrachtgever met de voorschotbetaling/zekerheidsstelling in gebreke blijft, heeft Bergs Advocatuur & Mediation het recht de overeenkomst te ontbinden. Bergs Advocatuur & Mediation is niet gehouden tot enige schadevergoeding, voortvloeiend uit of verband houdend met het staken of opschorten van de werkzaamheden.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen steeds binnen 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is. Bij gebreke van tijdige betaling is Bergs Advocatuur & Mediation gerechtigd een rentevergoeding van 5% alsook buitengerechtelijke incassokosten volgens de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) in rekening te brengen.
 5. De vordering tot betaling van alle aan Bergs Advocatuur & Mediation verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra Opdrachtgever jegens Bergs Advocatuur & Mediation in verzuim is.
 6. Wanneer openstaande declaraties ook na aanmaning niet worden voldaan, draagt Bergs Advocatuur & Mediation deze ter inning over aan een incassobureau. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 5. Reclames

 1. Reclames ten aanzien van declaraties dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk binnen 14 (veertien) dagen bij Bergs Advocatuur & Mediation te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.
 2. Alle overige door Opdrachtgever beweerde rechten wegens tekortkomingen in de nakoming van haar verplichtingen door Bergs Advocatuur & Mediation dienen schriftelijk, binnen 2 (twee) maanden nadat Opdrachtgever de tekortkoming heeft ontdekt, of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Bergs Advocatuur & Mediation te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van Opdrachtgever ter zake vervallen.
 3. Klachten worden behandeld conform de kantoorklachtenregeling Bergs Advocatuur & Mediation zoals gepubliceerd op de website: www.bergs-advocatuur.nl.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Bergs Advocatuur & Mediation is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd. Desgevraagd worden over de gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen verschaft.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Bergs Advocatuur & Mediation is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Bergs Advocatuur & Mediation wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden door Bergs Advocatuur & Mediation wordt gedragen.
 3. In geval - om welke reden dan ook - geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door Opdrachtgever ter zake van de betreffende opdracht aan Bergs Advocatuur & Mediation verschuldigde en voldane honorarium. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bergs Advocatuur & Mediation en/of haar medewerkers. Bergs Advocatuur & Mediation is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- , gevolg – of indirecte schade.
 4. Onverminderd de overige in deze Algemene Voorwaarden opgenomen exoneraties is Bergs Advocatuur & Mediation niet aansprakelijk voor schade:
  - die niet schriftelijk is gemeld binnen 2 (twee) maanden nadat Opdrachtgever het ontstaan van schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken;
  - die is veroorzaakt door derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Bergs Advocatuur & Mediation zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van procesadvocaten- en deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met Opdrachtgever overleggen;
  - die het gevolg is van aan Bergs Advocatuur & Mediation verstrekte onduidelijke of onvolledige informatie, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de onjuistheid of onzorgvuldigheid voor Bergs Advocatuur & Mediation zonder meer duidelijk had kunnen zijn en Bergs Advocatuur & Mediation heeft nagelaten Opdrachtgever van die onjuistheid of onvolledigheid in kennis te stellen;
  - die het gevolg is van beschadiging of verlies van documentatie tijdens transport;
  - die het gevolg is van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of voor programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Bergs Advocatuur & Mediation voor aanspraken van derden wegens schade ontstaan in de uitvoering van een opdracht voor Opdrachtgever, waarvoor Bergs Advocatuur & Mediation ingevolge het bepaalde in dit artikel niet aansprakelijk is.
 6. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens Bergs Advocatuur & Mediation ter zake van door deze verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval 6 maanden na het moment waarop degene die deze rechten of bevoegdheden pretendeert te hebben, bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden.

Artikel 7. Wettelijke verplichtingen

 1. Wettelijk is Bergs Advocatuur & Mediation verplicht de identiteit van Opdrachtgever vast te stellen en vast te leggen.
 2. Bergs Advocatuur & Mediation draagt zorg voor technische en organisatorische maatregelen tegen onbevoegde of ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij de uitvoering van de opdracht zullen alle gepaste maatregelen worden getroffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de AVG, is vastgelegd in het “Privacy Statement Bergs Advocatuur & Mediation”, te raadplegen op www.bergs-advocatuur.nl.
 3. Het met de opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.
 4. Bergs Advocatuur & Mediation heeft geen stichting beheer derdengelden / een derdengeldrekening ter beschikking. Hiervan is opgave gedaan aan de deken van de Orde van Advocaten overeenkomstig de bepalingen in de Verordening op de Advocatuur

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Bergs Advocatuur & Mediation is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Rechter van de Rechtbank Den Haag, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

pdfALGEMENE VOORWAARDEN BERGS ADVOCATUUR & MEDIATION om te downloaden

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.